ДО: РУШЕН ВЕЛИ МЮМЮН с адрес: с. Сипей №50 ДО:МЕЛЕКБЕР РАИФ ДЖЕБИР с адрес: № с. Сипей №50 ДО: взискателя- АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ с адрес: гр. Кърджали,ул. Искър №9 ДО: взискателя- КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕАД чрез пълномощник юри

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: РУШЕН ВЕЛИ МЮМЮН
с адрес: с. Сипей №50
ДО:МЕЛЕКБЕР РАИФ ДЖЕБИР
с адрес: № с. Сипей №50
ДО: взискателя- АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ
с адрес: гр. Кърджали,ул. Искър №9
ДО: взискателя- КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕАД чрез пълномощник юристкунсулт Силвия Събева
с адрес:гр. София 1336,
ул.“ Матей Преображенски‘,ж.к.“Люлин-3“,бл.386,секция Б

Публикация на:: 
Кърджали

    УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,

        На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Ви уведомяваме, че по повод подадени заявления с рег № 07-13206-24.10.2017г. и рег № 01-336727-26.10.2017г.  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Кърджали е започната процедура за  служебно изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Кърджали, засягащо  поземлен имот с идентификатор  40909.128.122, в който сте вписани  за собственици  с документ  по  собственост Нотариален акт № 28 том III дело 532 от 26.02.2008г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали или като  взискатели  по Съдебен акт ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 89, дата: 05.04.2016, двойно вх. № 1167,  Съдебен акт ВЪЗБРАНИ,  том: 1,  № 87,  дата: 04.04.2016,  двойно вх. № 1163, Съдебен акт ВЪЗБРАНИ,  том: 1,  № 75,  дата: 27.04.2010,  двойно вх. № 1027 .

Изменението  се извършва на основание чл.54, ал.1, т.1 от ЗКИР –- отстраняване нанепълнота и грешка в КККР на гр. Кърджали- отразяване на сграда построена в поземлен имот, чиито граници съвпадат с границите на имот с пл.сн. №84 в кв.10 . Тази сграда не е била отразена в  поземлен имот 40909.128.122 в кадастралната карта и кадастралните регистри(КККР) на гр. Кърджали при одобряването им със със Заповед РД-18-66/18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК.

Поради допусната грешка в границите на поземлен имот с идентификатор 40909.128.122, стар пл.сн. №84 в кв.10 при одобряването на КККР, сградата собственост на РУШЕН ВЕЛИ МЮМЮН   и  МЕЛЕКБЕР РАИФ ДЖЕБИР  с площ по документ 58.30 кв.м, която е обект на прехвърляне на собственост,на ипотека и възбрана, грешно е била идентифицирана, като сграда с идентификатор 40909.128.122.1 с площ 27 кв.м. като единствена сграда в поземлен имот  с идентификатор 40909.128.122, чиито граници са били грешно отразени и имота поради допуснатата грешка в кадастралната карта е обхващал част от  съседния поземлен имот с идентификатор 40909.128.120( нов идентификатор след отстраняване на грешката 40909.128.338) . След отстраняване на грешката в границите на поземлени имоти 40909.128.120  и 40909.128.122   сградата  се преномерира с арабски цифри и получава  пореден идентификатор 40909.128. 338.3 на имота, в който попада в кадастралната карта и където  в действителност на място се намира .

 Сградата с идентификатори 40909.128.122.1 и 40909.128. 338.3.  в  действителност на място е сграда  изградена в съседен имот и принадлежи на други собственици, което се установява след като за граници на поземлен имот 40909.128.122 се  слагат границите на имот пл.сн. №84 в кв.10 в съответствие с  предходните документите за собственост  за поземления имот.

С настоящия проект се отразява сградата,която на място е изградена в имота на

РУШЕН ВЕЛИ МЮМЮН     и  МЕЛЕКБЕР РАИФ ДЖЕБИР описан в Нотариален акт № 28 том III дело 532 от 26.02.2008г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали

Настоящото изменението  се инициира по заявление вх. №07-13206/24.10.2017г.   от ГЕРГАНА БОЖКОВА-ЧСИ с РЕГ. №902 при КЧСИ с РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ КОС представител на взискателя „Банка ДСК“гр. София по изпълнително дело №20179020400526

        На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК –Кърджали, находяща се  в гр.Кърджали, ул. Беломорски № 79 и да направите писмени  искания  и  възражения.

        На основание чл. 54, ал.4 от ЗКИР, ще бъде издадена заповед за отразяване на  сграда  с проектен идентификатор 40909.128.122.2 находяша се  в поземлен имот с идентификатор 40909.128.122 с адрес: Кърджали,кв. „Гледка“ №99, която ще изглежда  по посочения начин в приложената скица-проект издадена от СГКК- Кърджали и приложена към настоящото уведомление и която в последствие, ще е неразделна част от бъдещата заповед за изменение.

Приложение: по текста

 

НАЧАЛНИК НА СГКК: ....................................

                                            /инж. С. Зафирова/