До: РУСИ НЕНКОВ РУСЕВ гр. Разград, п.к. 7200, ул. СТАРА ПЛАНИНА № 4 До: ДЕЯН РУСЕВ НЕНКОВ гр. Разград, п.к. 7200, ул. СТАРА ПЛАНИНА № 4

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
РУСИ НЕНКОВ РУСЕВ
гр. Разград, п.к. 7200, ул. СТАРА ПЛАНИНА № 4

До:
ДЕЯН РУСЕВ НЕНКОВ
гр. Разград, п.к. 7200, ул. СТАРА ПЛАНИНА № 4

Публикация на:: 
Разград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-117651-02.04.2018г. от Петър Димитров Сергев до  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 61710.502.3990, 61710.502.3991, 61710.502.6084 и 61710.502.3992 в  гр.Разград, ул. „Стара Планина“ и ул.“Давуз Дава“.

Изменението се изразява в отстраняване на грешка в КККР, одобрена със заповед № РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК по отношение на имотна граница между ПИ с идентификатори: 61710.502.3991 и 61710.502.3990, 61710.502.6084, 61710.502.3992  което се извършва въз основа на Проект за изменение, и геодезическо заснимане.

В кадастралния регистър към КККР , Вие сте вписани като собственици в ПИ 61710.502.3990 за РУСИ НЕНКОВ РУСЕВ, ЦЕНКА РУСЕВА ДОНЧЕВА, ДЕЯН РУСЕВ НЕНКОВ, за ПИ 61710.502.6084 за ЦВЕТАН ДИМОВ ЦАНЕВ  и за ПИ 61710.502.3992 за ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ и се явявате заинтересувани лица по извършващата се промяна на КККР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на уведомлението  Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за промяна и с документите, приложени към заявление вх.рег. № 01-117651-02.04.2018г. и в случай на несъгласие с исканото изменение, да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на  СГКК - Разград: гр. Разград, ул. „Бузлуджа” № 2, п.к.27 , на  e-mail: razgrad@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - Разград на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-117651-02.04.2018г., СГКК - Разград ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 1и ал.4 от ЗКИР.

За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

  НАЧАЛНИК НА СГКК:........................................

/инж. Ганчо Петров/

 

Дата на качване на сайта на АГКК / информационното табло на СГКК Разград / : 11.05.2018г

Дата на сваляне от сайта на АГКК / информационното табло на СГКК Разград / : 18.05.2018г

Длъжностно лице: инж. Ганчо Петров