До: РУСКА ИВАНОВА ЕНЕВА гр. Ямбол, ул. „Мраморно море” № 56-56А

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До: РУСКА ИВАНОВА ЕНЕВА
гр. Ямбол, ул. „Мраморно море” № 56-56А

Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

                   В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-99267-20.03.2018 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР за имот с идентификатор 87374.543.420, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Мраморно море“ № 56-56А.

            Като страна в производството имате право на участие, да преглеждате документите по преписката, да правите писмени искания и възражения, да представите документи и доказателства за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.

В 7-дневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението се предоставя възможност за запознаване с основанията за исканото изменение на КККР в СГКК - гр. Ямбол, пл. ”Освобождение” №7 /бившата проектантска организация/, ет.2, стая 201 /приемна за граждани/ от 14.00 ч. до 16.00 ч., телефони за контакт: 046/661879, e-mail: jambol@cadastre.bg. При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред.

/Моля, заинтерисованите лица да носят копие от документите за собственост на засегнатите от промяната имоти. В случай, че изпращат свой представител, следва да го упълномощят. Пълномощниците да носят оригинал и копие на пълномощното./

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………............

ЯЗ/                                                                                                                                                             /инж. Р. Христова/

 

 

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

*Дата на поставяне на таблото:13.04.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: ............................