ДО САРА РОЗЕНФЕЛД АЛФРЕД РОЗЕНФЕЛД ДАНИЕЛА БЕН НУН ИВАЙЛО СТАНОЕВ ПЧЕЛИНСКИ ЕМИЛИЯ КОСТОВА РУЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
САРА РОЗЕНФЕЛД
АЛФРЕД РОЗЕНФЕЛД
ДАНИЕЛА БЕН НУН
ИВАЙЛО СТАНОЕВ ПЧЕЛИНСКИ
ЕМИЛИЯ КОСТОВА РУЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-145726-17.05.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-27-02.01.2018 г., засягащо сгради с идентификатори 68134.408.88.1 и 68134.408.88.3, находящи се в поземлен имот с идентификатор 68134.408.88, за които сте заинтересувани лица.

Предвид горното в четиринадесетдневен срок от датата на залепване на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-27-02.01.2018 г. на Началника на СГКК гр. София.

 

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-27-02.01.2018 г.
2. Копие от скица – проект.

 

Дата: 02.01.2018 г.              Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                              / инж.Д.Величков /

Дата на залепване на табло: 13.02.2018 г.