До: САШО СТАМЕНОВ НИКОЛОВ До: СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: САШО СТАМЕНОВ НИКОЛОВ
До: СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че ДИНА ПЕТРОВА СИЕРЖПУТОВСКИ  е подала пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-96473 – 03.04.2017г. на СГКК – гр. Бургас, с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на с. Равда, общ. Несебър, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 61056.502.110, 61056.502.118, 61056.502.119, 61056.502.120, 61056.502.121 и 61056.502.122. Целта на изменението е отразяване в КККР на границите на ПИ 61056.502.121 в съответствие с границите на УПИ ХІV-421, кв.8 по регулационния план на с. Равда, с което се засягат границите на ПИ 61056.502.110, 61056.502.118, 61056.502.119, 61056.502.120, и 61056.502.122, съобразно приложените към заявлението документи и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице и скица - проект 15-178110-19.04.2017 г.

                По влязлата в сила кадастрална карта на с. Равда, посочените ПИ са записани в КР със следните данни: ПИ с идентификатор 61056.502.122 е с площ 700 кв.м., адрес – ул. „Странджа“ №7, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, стар № - ХV-33, кв.8, и е записан в КР като собственост на: СТАЙКО РУСЕВ ТРАКАЛЯНОВ с документ за собственост - нотариален акт № 232 том 1 дело 414 от 08.11.1971г., издаден от РС Поморие, САШО СТАМЕНОВ НИКОЛОВ, с документ за собственост - нотариален акт № 92 том 4 рег. 2405 дело 645 от 29.05.2003г., издаден от Служба по вписванията към НРС, СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА, с документ за собственост - нотариален акт № 92 том 4 рег. 2405 дело 645 от 29.05.2003г., издаден от Служба по вписванията към НРС.            

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на с. Равда по отношение на ПИ 61056.502.110, 61056.502.118, 61056.502.119, 61056.502.120, 61056.502.121 и 61056.502.122. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло и в електронната страница на АГКК)да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на с. Равда по отношение на по отношение на  цитираните поземлени имоти.

                На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                                                             ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

Дата на поставяне на таблото: 19.06.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 27.06.2017 г.