До: СЕЛИХА АЛИ МЕХМЕД гр. Разград, ул. ДОНЧО СУМПАРОВ № 86-А

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
СЕЛИХА АЛИ МЕХМЕД
гр. Разград, ул. ДОНЧО СУМПАРОВ № 86-А

Публикация на:: 
Разград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-33175-26.01.2018 от Фаредин Мехмед Сюлейман до  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за сгради с идентификатори 61710.504.4174.1 и 61710.504.4174.4  в  гр. Разград, ул. „Жеравна“ № 68.

Изменението се изразява в отстраняване на грешка в КККР, одобрена със заповед №РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК по отношение на очертание на сгради с идентификатори: 61710.504.4174.1 и 61710.504.4174.4 , което се извършва въз основа на Проект за изменение.

            В кадастралния регистър към КККР , Вие сте вписана като съсобственик  в ПИ 61710.504.4174  и собственик в сграда 61710.504.4174.4 с  документ за собственост НА №30  от 29.12.2016г.  и се явявате заинтересувано лице по извършващата се промяна на КККР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на уведомлението  Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за промяна и с документите, приложени към заявление рег.№ 01-33175-26.01.2018 и в случай на несъгласие с исканото изменение, да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на  СГКК - Разград: гр. Разград, ул. „Бузлуджа” № 2, п.к.27 , на  e-mail: razgrad@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - Разград на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег.№ 01-33175-26.01.2018, СГКК - Разград ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти,  за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР.

За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

  НАЧАЛНИК НА СГКК:........................................

/инж. Ганчо Петров/

 

Окачване на таблото/сайта на АГКК-13.03.2018г.

Сваляне  от таблото/сайта на АГКК -21.03.2018г.

 Длъжностно лице- инж. А Гьокова