До: ШУКРИ АХМЕДОВ АПТУЛОВ ГР. ШУМЕН УЛ. “ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ“ №11 ВХ.4 ЕТ.1 АП.66

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ШУКРИ АХМЕДОВ АПТУЛОВ
ГР. ШУМЕН
УЛ. “ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ“ №11 ВХ.4 ЕТ.1 АП.66

Публикация на:: 
Търговище

Във връзка с искане  № 01-258492-22.08.2017г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-6246-24.08.2017г. на Началника на СГКК-Търговище е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на  поземлен имот с идентификатор 69146.400.999,  находящ се в землището на с. Стеврек, общ. Антоново, обл. Търговище.

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за определения район, е „ГЕОПОЙНТ-ГЕОРГИЕВ” ЕООД, гр. Търговище, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР със заповед №РД-15-95/04.09.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър пред Административен съд гр. ТЪРГОВИЩЕ чрез Службата по геодезия, картография и кадастър гр. ТЪРГОВИЩЕ.

 

 

 

 

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 06.10.2017г.

 

Дата на сваляне от таблото: 20.10.2017г.

 

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО