До: Силвия Начкова Манолова До: Николай Начков Ничев

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: Силвия Начкова Манолова
До: Николай Начков Ничев

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-318929/13.10.2017 г.   от Гичка Маркова Пенчева подадено чрез Петьо Димитров Пенчев, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по:

1. поправка границите на ПИ с идентификатори 83510.653.59,  83510.652.487 и  83510.653.485 в местност „Под манастира”

2. разделяне на ПИ с идентификатор 83510.653.487 на три нови ПИ с идентификатори 83510.653.666,  83510.652.667 и  83510.653.667

– отстраняване на непълнота и грешка в КК на гр. Шумен.

Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба  по геодезия, картография и кадастър гр. Шумен, Ви уведомява, че  като посочен от заявителя заинтересовано лице - следва да се явите за становище в едноседмичен срок от датата на получаване на настоящото съобщение в СГКК Шумен   ул. Съединение № 107, ет. 5   (сградата на бившата проектанска).

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Шумен ще продължи процедурата по изменението на  Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти и ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. чл.53б, ал.5, т.1 от ЗКИР

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

 

 

            Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

/ инж. Й. Йовчев /