До: СИЛВИЯ ПАСКАЛЕВА ГАЛАНОВА(КИЧУКОВА)

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: СИЛВИЯ ПАСКАЛЕВА ГАЛАНОВА(КИЧУКОВА)

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГАВРАИЛОВ е подал пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-380083 – 29.11.2017, с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Бургас, общ. Бургас, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 07079.653.364, 07079.653.451 и 07079.653.471. Целта на изменението е отразяване в КККР на границите на ПИ 07079.653.364, в съответствие с границите на УПИ III -23, кв.124 по регулационния план на кв. „Меден рудник – зона В”, гр. Бургас, с което се засягат границите на поземлени имоти  07079.653.451 и 07079.653.471, съобразно приложените към заявлението документи и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице и съгласно скица - проект № 15-616385-05.12.2017 г.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на гр. Бургас по отношение на ПИ 07079.653.364, 07079.653.451 и 07079.653.471. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр. Бургас по отношение на по отношение на  цитираните поземлени имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

                              ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-167/22.12.2017 г.

                                                                                              на ИД на АГКК София

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 07.02.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 15.02.2018 г.