До: СИМЕОН АНГЕЛОВ АНАЧКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: СИМЕОН АНГЕЛОВ АНАЧКОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ ДЯКОВ е подал пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-37181 – 30.01.2018 г. на СГКК – гр. Бургас, с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-48/03.10.2005 г. на Изп. Директор на АК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Свети Влас, общ. Несебър, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 11538.504.567, 11538.504.574, 11538.504.575 и 11538.504.599. Целта на изменението е отразяване в КККР на границите на ПИ 11538.504.574 в съответствие с границите на УПИ VII-528, кв.31 по регулационния план на с.о. „Инцараки“, гр. Свети Влас, с което се засягат границите на ПИ 11538.504.567, 11538.504.575 и 11538.504.599, съобразно приложените към заявлението документи и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице и съгласно скица - проект 15-73366-06.02.2018 г. на СГКК Бургас.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на гр. Свети Влас по отношение на 11538.504.567, 11538.504.574, 11538.504.575 и 11538.504.599. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр. Свети Влас по отношение на по отношение на  цитираните поземлени имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

                                                НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                            ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 19.03.2018 г.