До СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОИЛО

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
СИМЕОНКА СПАСОВА СТОИЛОВА
МАРУСЯ СТОЯНОВА СТОИЛОВА
АНКА СТОЯНОВА КАМЕНОВА
ЕЛЕНА ТОШКОВА СТОИЛОВА
ЦВЕТОМИР ТОШКОВ СТОИЛОВ
чрез
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА КОЗОВСКА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-373365-23.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3373-27.04.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.607.1826, 68134.607.827, 68134.607.828,  за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3373-27.04.2018 г.
2. Копие от скица - проект

 

 

 

 

    НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

 инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 11.06.2018 г.