Дo: СИМЕОН СЕРАФИМОВ ГЪРБОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
СИМЕОН СЕРАФИМОВ ГЪРБОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-31115-06.02.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т.2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3435-15.05.2017 г., засягащо имот с идентификатор 02659.2193.3363, 02659.2193.92, 02659.2193.700, 02659.2193.1546, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-3435-15.05.2017 г., на Началника на СГКК София.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-3435-15.05.2017 г.

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на залепване на таблото: 14.07.2017г.