До СИМЕОН СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
СИМЕОН СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-216484-18.07.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2775-04.04.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4328.1551, 68134.4328.1555, 68134.4328.1582, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2775-04.04.2018 г.
2. Копие от скица - проект

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 02.05.2018 г.