ДО: СЛАВИ РАШКОВ СЛАВОВ – Наследници вписани за собственици на: поземлен имот с идентификатор40909.107.38 (пл.сн. № 284) с адрес: гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" № 37 ДО: МЕТАКСА НЕВЕНКОВА вписана за собственик на: поземлен имот с идентификатор 40909.1

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: СЛАВИ РАШКОВ СЛАВОВ – Наследници вписани за собственици на:
поземлен имот с идентификатор40909.107.38 (пл.сн. № 284)
с адрес: гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" № 37
ДО: МЕТАКСА НЕВЕНКОВА вписана за собственик на:
поземлен имот с идентификатор 40909.107.40(пл.сн. № 286)
с адрес: гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" № 39-а

Публикация на:: 
Кърджали

    УВАЖАЕМИ  Г-ДА собственици на поземлени имоти с идентификатор 40909.107.38 и 40909.107.40 ,

       На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-152018-22.05.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) –

гр. Кърджали е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на

гр. Кърджали, засягащо  поземлени имоти с идентификатори 40909.107.38 и 40909.107.40 ,

    Границите на поземлени имоти с идентификатори 40909.107.39(пл.сн. № 285) не са вярно отразени в КК и КР.

        На основание чл. 51, ал. 5  и   чл.54, ал.1  от  Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е  изготвен  проект за изменение на КК и КР на гр. Кърджали,засягащо поземлен имот 40909.107.39

 Проекта за изменение ще предтавлява:отразяване за граници на поземлени имоти 40909.107.39 граници в съответствие с документите за собственост: Нот.акт№631,том1,дело852 от 31.10.2017г.издаден от РС Кърджали и Нот.акт№632,том1,дело853 от 31.10.2017г.издаден от РС Кърджали

        На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК –Кърджали, находяща се  в гр.Кърджали,

ул. Беломорски № 79 и да направите писмени  искания  и  възражения.

        На основание чл. 54, ал. 4 от ЗКИР ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението  на кадастралната карта и кадастралния регистър за имоти с идентификатори: 40909.107.39 с адрес: гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" № 39, 40909.107.38 с адрес: гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" № 38 и 40909.107.40 с адрес: гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" № 40

 

 При необходимост, на основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Кърджали и да се публикува на електронната страница на АГКК.

,НАЧАЛНИК НА СГКК ............................:

                                         /инж. Ст. Стайков/

(инж.С. Зафирова по Заповед № РД-20-69/25.05.2017г. 

   на  Изпълнителния директор на АГКК)

 

 

  Дата на поставяне на таблото:.14.07.2017г.