До: Собственици на СО в сгради с идентификатори 83510.666.125.1, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Цар Калоян“№1 83510.666.126.1, с административен адрес: гр.Шумен, пл.“Освобождение“№1 и 83510.666.128.1, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Д. Бла

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
Собственици на СО в сгради с идентификатори
83510.666.125.1, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Цар Калоян“№1
83510.666.126.1, с административен адрес: гр.Шумен, пл.“Освобождение“№1
и 83510.666.128.1, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Д. Благоев“№2

Дo:
"КОНТЕСА" ООД

До:
ТУНЧЕР МЕХМЕД ИБРЯМ

До:
ГЮЛЧЕР МЕХМЕД ИБРЯМ

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-184366-20.06.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри , е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5115-14.07.2017 г., засягащо кадастрални обекти с идентификатори 83510.666.126.1.1, 83510.666.128.1.1, 83510.666.128.1.2, 83510.666.128.1.4, 83510.666.128.1, 83510.666.129.1, за част от които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-5115-14.07.2017 г.

 

 

Дата: 14.07.2017 г.                                                     Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                                        / инж. Й. Йовчев /