До: собственицине на СО в сграда идентификатор 83510.662.334.3 с административен адрес гр. Шумен, ул. Отец Паисий № 3

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: собственицине на СО в сграда идентификатор 83510.662.334.3 с административен адрес гр. Шумен, ул. Отец Паисий № 3

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-143824/16.05.2076г. от  Хинчо Йорданов Петков подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по нанасяне на самостоятелни обекти с идентификатори 83510.662.334.3.11 и  83510.662.334.3.12 (ателиета за творческа дейност)отстраняване на непълнота и грешка.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7(седем) дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Шумен и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Шумен, ул. Съединение № 107, ет. 5   (сградата на бившата проектанска) или да представите в сградата на СГКК – Шумен на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Шумен ще продължи процедурата по изменението на  Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти и ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР.

 

 

 

Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:……….......…………

/ инж.  Й. Йовчев  /