До: собственицине на СО в сграда идентификатор 83510.667.46.6 с административен адрес гр. Шумен, ул. Христо Ботев № 19

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: собственицине на СО в сграда идентификатор 83510.667.46.6 с административен адрес гр. Шумен,
ул. Христо Ботев № 19

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-206938/10.07.2017г. от  Свилен Божидаров Марински  подадено на основание   чл. 62 от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по нанасяне на самостоятелени обекти с идентификатори 83510.667.46.23 до  83510.667.46.37 (За търговска дейност).

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7(седем) дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Шумен и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Шумен, ул. Съединение № 107, ет. 5   (сградата на бившата проектанска) или да представите в сградата на СГКК – Шумен на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Шумен ще продължи процедурата по изменението на  Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти.

 

 

Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:……….......…………

/ инж.  Й. Йовчев  /