Дo: Собствениците и носителите на други вещни права на имот с идентификатор 78104.501.340 с адм.адрес: с.Царев брод, ул.”Васил Коларов” №40

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
Собствениците и носителите на други вещни права на имот с идентификатор 78104.501.340 с адм.адрес: с.Царев брод, ул.”Васил Коларов” №40

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление № 01-33758-29.01.2018 г. подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1272-12.02.2018 г., засягаща имот с идентификатор 78104.501.340, 78104.501.340.1, 78104.501.340.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1272-12.02.2018 г.
 

 

Дата: 12.02.2018 г.        Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                          / инж. Й. Йовчев /