Дo: Собствениците на апартаменти и гаражи (СОС) в сграда с идентификатор 83510.675.189.1, с адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Владимир Вичев” 15

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
Собствениците на апартаменти и гаражи (СОС) в сграда с идентификатор 83510.675.189.1, с адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Владимир Вичев” 15

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал.1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. вх. № 01-49953-22.02.2017 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1253-23.02.2017 г., засягащо имот с идентификатор 83510.675.189.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:

1. Заповед № 18-1253-23.02.2017 г.

Дата: 23.02.2017 г.                                                  

Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

/ инж. Й. Йовчев /