Дo: Собствениците на апартаменти - СОС в сграда с идентификатор 83510.661.314.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.Васил Априлов 72, вх.1)

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:

Собствениците на апартаменти - СОС в сграда с идентификатор 83510.661.314.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.Васил Априлов 72, вх.1)

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-244194 / 09.08.2017 г. подадено от Весела Енчева Атанасова и Ивелин Енчев Иванов на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР,  СГКК-гр.Шумен започва производство по чл.54, ал.1 от ЗКИР за изменение на КККР на гр.Шумен, общ.Шумен, състоящо се в попълване на схеми на СОС 83510.661.314.1.25 и 83510.661.314.1.26 в сграда 83510.661.314.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.Васил Априлов 72, вх.1), съгласно Разрешение за ползване № 55 / 03.06.1997 г. на РИТСК.

В срок от 7 дни от датата на получаване, заинтересованите страни могат да се запознаят с поправката на КККР и да правят писмени възражения. Проекта е изложен в СГКК-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 107, ет. 5.

 

 

 

            За Началник на СГКК-Шумен..................................

/инж.С.Василев –

Заповед РД-20-99 / 02.08.2017 г./