До: собствениците на гаражи в ПИ идентификатор 83510.671.204 с административен адрес гр. Шумен, ул. Преслав № 50

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: собствениците на гаражи в ПИ идентификатор 83510.671.204 с административен адрес гр. Шумен, ул. Преслав № 50

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-34970-29.01.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР  № 18-1282-12.02.2018 г., засягащо сгради с идентификатори 83510.671.204.2, 83510.671.204.3, 83510.671.204.4, 83510.671.204.5, 83510.671.204.6, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1282-12.02.2018 г.

 

 

Дата: 12.02.2018 г.        Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                          / инж. Й. Йовчев /