ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 40453.15.8 и Сграда 40453.15.8.13 Сграда 40453.15.8.12 Сграда 40453.15.8.11 Сграда 40453.15.8.14 Сграда 40453.15.8.15 Сграда 40453.15.8.10 Сграда 40453.15.8.23

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА :
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 40453.15.8 и
Сграда 40453.15.8.13 Сграда 40453.15.8.12
Сграда 40453.15.8.11 Сграда 40453.15.8.14
Сграда 40453.15.8.15 Сграда 40453.15.8.10
Сграда 40453.15.8.23 Сграда 40453.15.8.22
Сграда 40453.15.8.8 Сграда 40453.15.8.9
Сграда 40453.15.8.17 Сграда 40453.15.8.5
Сграда 40453.15.8.7 Сграда 40453.15.8.6
Сграда 40453.15.8.4 Сграда 40453.15.8.18
Сграда 40453.15.8.19 Сграда 40453.15.8.20
Сграда 40453.15.8.21 Сграда 40453.15.8.2
Сграда 40453.15.8.1 Сграда 40453.15.8.3

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с  рег. № 01-291959-20.09.2017  г. на СГКК – Благоевград, подадено  от ЕМИНЕ АТИПОВА и  АТИДЖЕ АТИПОВА, е започната процедура по изменение на КККР, касаещо коригиране  на Поземлен имот с  идентификатор /ПИ/  40453.15.8;  обособяване на нов ПИ 40453.15.12  и преномериране на попадащите в него 5 бр. сгради; допълване на нов ПИ  40453.15.11, преномериране на попадащата в него сграда с нов идентификатор  40453.15.11.1; както и допълване на 2 бр. сгради с идентификатори 40453.15.11.2 и 40453.15.11.3, въз основа на заявление с изх. № 67/ 21.09.2017 г. от Нотариус Мила Коновска, извършено геодезическо  измерване на допълвания имот и прилежащите му сгради, и разработка на правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес.При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като в 3 - дневен срок от постъпване по реда на чл. 86 от ЗКИР /§5, ал. 2 от ДР на ЗКИР на документ за собственост, кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото:  10.11.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 21.11.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт`АО`:

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград