ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.603.9917

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР
56126.603.9917

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3  от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-46045/ 17.02.2017 г., е издадена Заповед № 18-3468/ 16.05.2017  г. на Началника на  СГКК- Благоевград, касаеща коригиране границите на поземлени имоти  с идентификатори /ПИ/ 56126.603.9917 и 56126.603.9921 , и обособяване на нов ПИ  56126.603.9961,  въз основа на геодезическо заснемане на съществуваща на място ограда.

 

 

Прeдоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-3468/ 16.05.2017  г. на Началника на СГКК- Благоевград . Заповедта подлежи на обжалване пред АС- Благоевград в 14- дневен срок от датата на съобщаването й.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 18.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 02.06.2017 г.

Длъжностно лице-Е. Николова  / Мл. експерт  `АО`/ : 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/