ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 17395.502.54 и 17395.502.59

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
17395.502.54 и 17395.502.59

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по повод  на заявление 01-360062/ 14.11.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, е издадена Заповед № 18-634/ 22.01.2018 г. , касаеща коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори /ПИ/ 17395.502.54 и 17395.502.59, и допълване на нов ПИ  17395.502.64, въз основа на Договор за покупко – продажба на недвижим имот № 17/ 07.02.1958 г. и Решение от 05.03.1958 г. на Гоцеделчевски народен съд и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 

 

   

Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-634/ 22.01.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 23.01.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 07.02.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова / Мл. експерт  `АО`/ :

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД:

/ИНЖ. В. ТИМЕВ/