ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 65334.300.4962 65334.300.4963

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
65334.300.4962
65334.300.4963

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-409012-29.12.2017  г. на СГКК – Благоевград, постъпило от ОБЩИНА САНДАНСКИ, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори /ПИ/ 65334.300.48; 65334.300.4962; 65334.300.4963; 65334.300.4964; обособяване на  нов ПИ 65334.300.4978; и допълване на нов ПИ  65334.300.4977,    въз основа на извършено геодезическо заснемане на съществуващ път  и  разработка на правоспособно лицe по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с преписката и в случай на несъгласие с проектното изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата по изменението, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото: 08.02.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 16.02.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова  /Мл. експерт `АО`/:

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК –БЛАГОЕВГРАД:        …………………

 

 

                                                                                                       / ИНЖ. В. ТИМЕВ /