ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.614.105.1.8

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ
С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.614.105.1.8

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление, с рег. № 01-191994 / 26.06.2017 г. на СГКК – Благоевград, подадено от МАРИЯ ЯНЕВА ВОДЕНИЧАРОВА чрез упълномощената ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА и ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТРЕНЕВА, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране формата на самостоятелен обект 04279.614.105.1.8 и 04279.614.105.1.9 на основание Нотариален акт № 53 / 1985 г. и Нотариален акт № 28 / 1997 г., архитектурен проект и разработка от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

           Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.08.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 16.08.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт  `АО`:

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград