ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.301.2768.5.13

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С
ИДЕНТИФИКАТОР 65334.301.2768.5.13

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че, по повод на заявление с рег. № 01-40411-01.02.2018 г. на СГКК – Благоевград, подадено от "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране формата на  Самостоятелен обект с идентификатор 65334.301.2768.5.4 и 65334.301.2768.5.5;  и допълване на нов Самостоятелен обект с идентификатор 65334.301.2768.5.13, на основание Постановление за възлагане  № 93/ 21.04.2017 г., Заповед № 40/ 31.03.2008 г. към Разрешение за строеж № 4/ 04.04.1984 г. , одобрени на 31.03.2008 г. арх. проекти и разработка на правоспособно лице по кадастър .

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на поставяне на таблото: 12.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 20.03.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова /Мл. експерт `АО`/:

 

НАЧАЛНИК  НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР- БЛАГОЕВГРАД:

                                                                                     ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ:....................................