До: Собствениците на самостоятелни обекти с идентификатори: 87374.555.111.1.8, 87374.555.111.1.9, 87374.555.111.1..10, 87374.555.111.1..11, 87374.555.111.1.12 и 87374.555.111.1.13, находящи се на ет.0 в сграда с идентификатор 87374.555.111.1, с адрес:

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
Собствениците на самостоятелни обекти с идентификатори: 87374.555.111.1.8, 87374.555.111.1.9, 87374.555.111.1..10, 87374.555.111.1..11, 87374.555.111.1.12 и 87374.555.111.1.13,
находящи се на ет.0 в сграда с идентификатор 87374.555.111.1,
с адрес: гр. Ямбол ул. ”Цар Асен” № 2

Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-205779-07.07.2017г. от ОБЩИНА ЯМБОЛ и Илко Василев Железов  до СГКК - Ямбол е започната процедура за изменение на КККР на гр. Ямбол - отстраняване на непълноти и грешки в самостоятелен обект  с  идентификатор 87374.555.111.1.7 с предназначение: за офис, находящ се на адрес: гр. Ямбол, ул."Цар Асен" №2, засягащо схемите на самостоятелни обекти с идентификатори 87374.555.111.1.8, 87374.555.111.1.9, 87374.555.111.1..10, 87374.555.111.1..11, 87374.555.111.1.12 и 87374.555.111.1.13, на ет.0.

В 7-дневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението се предоставя възможност /след предварителна уговорка по телефона/ за запознаване с основанията за исканото изменение в СГКК - гр. Ямбол, пл. ”Освобождение” №7, ет.4, стая 404 /бившата проектантска организация/, телефони за контакт: 046 / 66 18 79, тел./факс 046/663217, e-mail: jambol@cadastre.bg.  

При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КР продължава при спазване на законоустановения ред.

/Моля, да носите копие от документите за собственост. В случай, че изпращате свой представител, следва да го упълномощите./

 

            Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

/ инж. Р. Христова /

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Ямбол, на входа на сградата и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото и на входната врата на сградата:         17.07.2017г.

  Дата на сваляне от таблото:                                                                    02.08.2017г.

  Длъжностно лице: инж. Е. Тенева – гл.експерт СПК