ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА : Сграда 17395.501.2106.1 Сграда 17395.501.2106.2

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА :
Сграда 17395.501.2106.1
Сграда 17395.501.2106.2

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по повод на заявление с рег. № 01-237858/ 04.08.2016 г. на СГКК – Благоевград,  е издадена Заповед № 18-5601/ 02.08.2017 г. на Началника на СГКК- Благоевград, касаеща Сграда 04279.612.211.1 коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 17395.501.2108; 17395.501.2106 и 17395.501.2105; и заличаване  на Сграда с идентификатор 17395.501.2106.2, въз основа на извършено геодезическо заснемане на трайна имотна граница / масивна ограда /, Нотариален акт № 84/ 01.03.1976 г. , Нотариален акт № 38/ 26.01.1995 г. и геодезическа  разработка.

 

Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-5601/ 02.08.2017 г. на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.08.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 24.08.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл .експерт  `АО`: .

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД:

/ИНЖ. В. ТИМЕВ/