ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА: СГРАДА 56126.602.8214.2 СГРАДА 56126.602.8214.1 СОС 56126.602.1406.2.5 СОС 56126.602.1406.2.3 СОС 56126.602.1406.2.4 СОС 56126.602.1406.1.5 СОС 56126.602.1406.1.3 СОС 56126.602.1406.1.4 СОС 56126.602.1406.1.1 С

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА:
СГРАДА 56126.602.8214.2
СГРАДА 56126.602.8214.1
СОС 56126.602.1406.2.5
СОС 56126.602.1406.2.3
СОС 56126.602.1406.2.4
СОС 56126.602.1406.1.5
СОС 56126.602.1406.1.3
СОС 56126.602.1406.1.4
СОС 56126.602.1406.1.1
СОС 56126.602.1406.1.2

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на подадено заявление, рег. № 01-299588/ 27.09.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград,  от ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти, което се изразява в коригиране границата между поземлени имоти с идентификатори 56126.602.1406 и  56126.602.8214, въз основа на  ПУП- ПРЗ на ЦГЧ- Петрич, одобрен със Заповед № РД-02-14-248/ 02.07.1987 г., Нотариален акт № 132/ 1984 г., Нотариален акт № 37/ 1998 г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от  залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата по изменението,  като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото:  13.11.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 21.11.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт`АО`:

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград