До: собствениците на СО в сграда идентификатор 83510.658.28.1 с административен адрес гр. Шумен, ул. Искър № 1, вх. 3

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: собствениците на СО в сграда идентификатор 83510.658.28.1 с административен адрес гр. Шумен, ул. Искър № 1, вх. 3

Публикация на:: 
Шумен

            В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-38836-31.01.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР  № 18-1311-13.02.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 83510.658.28.1 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1311-13.02.2018 г.
 

 

 

Дата: 13.02.2018 г.             Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                / инж. Й. Йовчев /