ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СОС: 17395.501.3160.1.10 17395.501.3160.1.1 17395.501.3160.1.8

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СОС:
17395.501.3160.1.10
17395.501.3160.1.1
17395.501.3160.1.8

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление, рег. № 01-302400/ 29.09.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград,  от Георги Влахов чрез Димитър  Запрев- упълномощено лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти, което се изразява в допълване на Схема на СОС с идентификатор 17395.501.3160.1.12 в Сграда с идентификатор 17395.501.3160.1, представляващ преустроен таван в жилище, въз основа на  Удостоверение за търпимост  № 101/ 25.08.2014 г., одобрен арх. проект от 25.08.2014 г. на Община Гоце Делчев и разработка на правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата по изменението,  като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото:  10.11.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 21.11.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт`АО`:

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград