ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА : СОС 65334.300.2138.5.15 СОС 65334.300.2138.5.11 СОС 65334.300.2138.5.12 СОС 65334.300.2138.5.14

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА :
СОС 65334.300.2138.5.15
СОС 65334.300.2138.5.11
СОС 65334.300.2138.5.12
СОС 65334.300.2138.5.14

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на подадено заявление, рег. № 01-64229/ 07.03.2017 г . на СГКК – Благоевград, е започната процедура за изменение на КККР, касаещо коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 65334.300.2138 и 65334.300.2839, въз основа на Заповед № ДИ - 185/ 01.07.1998 г. на Областен управител – Софийска област ; нотариални актове :  № 103/ 06.08.1998 г. , № 104/ 06.08.1998 г.   и    № 142/ 01.09.1998 г. на РС- Сандански;   и разработка на правоспособно лице- геодезист.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата, като  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението в КККР.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК. 

Дата на поставяне на таблото:  17.03.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 28.03.2017 г.

Длъжностно лице:Е. Николова – Мл. експерт`АО`:

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/