ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СОС С ИДЕНТИФИКАТОРИ 03504.401.1418.1.11 и 03504.401.1418.1.14

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СОС
С ИДЕНТИФИКАТОРИ 03504.401.1418.1.11
и 03504.401.1418.1.14

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено от "БАНКА ДСК" ЕАД заявление с рег. № 01-157047-26.05.2017  г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти, което се изразява в заличаване  на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор /СОС/ 03504.401.1418.1.14; и коригиране формата на  СОС:  03504.401.1418.1.11 и 03504.401.1418.1.12,  въз основа на  Нотариален акт  № 97, рег. 4537, том 18, дело № 3471/ 31.07.2009 г.: СлВ- Разлог и  геодезическо заснемане .

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 14.06.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 22.06.2017 г.

Длъжностно лице- Е. Николова / Мл. експерт  `АО`/ :

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград