ДО : СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СОС с идентификатори 04279.602.40.24.5 и 04279.602.40.24.4;

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО :
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СОС с идентификатори
04279.602.40.24.5 и 04279.602.40.24.4;
ДО :
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СОС с идентификатори
04279.602.40.24.5 и 04279.602.40.24.4;

ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ВАСИЛЧИНА;

СТОЯН НИКОЛОВ ВАСИЛЧИН; и

МЕТОДИ ЕВТИМОВ ПУКНИЙСКИ

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №  17-43/ 22.01.2018 г .  на Началника на  СГКК- Благоевград, с която се прекратява производството по  заявление с рег. № 01-261372/ 24.08.2017   г. на СГКК – Благоевград .

Предоставя се възможност за запознаване със Заповед №  17-43/ 22.01.2018 г .  на Началника на СГКК- Благоевград , която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й по реда на АПК пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград. 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 27.03.2018 г.

Длъжностно лице:Е. Николова / Мл. експерт `АО` /:

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/