ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СОС С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 04279.614.260.1.2 и 04279.614.260.1.5

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
СОС С ИДЕНТИФИКАТОРИ:
04279.614.260.1.2 и
04279.614.260.1.5

Публикация на:: 
Благоевград

     В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по  повод на заявление с рег.  № 01-56248-28.02.2017 г., е издадена Заповед № 18-3166/ 04.05.2017 г. на Началника на  СГКК- Благоевград, касаеща коригиране формата на схеми на самостоятелни обекти в сграда /СОС/   с идентификатори 04279.614.260.1.2 и 04279.614.260.1.5; и допълване на нов СО с идентификатор 04279.614.260.1.9 , на основание архитектурен проект, нотариални актове № 34/ 1992 г.  и  № 77/ 1984 г. , и разработка на правоспособно лице по кадастър.

         Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-3166/ 04.05.2017 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград в 14- дневен срок от получаването й .

 

 

Дата на поставяне на таблото:  12.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 30.05.2017 г.

Длъжностно лице- Е. Николова /Мл. експерт`АО`/ :

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД:

/ИНЖ. В. ТИМЕВ/