До: собственика на ПИ с адрес: Цар Калоян, ул. "Преслав" №16 /пл.№1229, кв.70 по РП от 1992г./

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: собственика на ПИ с адрес:
Цар Калоян, ул. "Преслав" №16
/пл.№1229, кв.70 по РП от 1992г./

Публикация на:: 
Разград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-339551-30.10.2017г. от Мехмед Сюлейман Ахмед до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77308.504.1228  в  гр.Цар Калоян.

Изменението се изразява в промяна на имотни граници на ПИ с идентификатор: 77308.504.1228  и съседните му: 77308.504.1229, 77308.504.1232,  77308.504.9045      , което се извършва въз основа на проект и в съответствие с представени документи за собственост, данни от  устройствените планове на гр. Цар Калоян.

            В кадастралния регистър на КККР липсват данни за собственост на ПИ 77308.504.1229, който е засегнат от предвижданата промяна и собственикът му се явява заинтересувано лице по извършващата се промяна на КККР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на уведомлението  Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за промяна и с документите, приложени към заявление рег.  № 01-339551-30.10.2017г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на  СГКК - Разград: гр. Разград, ул. „Бузлуджа” № 2, п.к.27 , на  e-mail: razgrad@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - Разград на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-126274-28.04.2017г., СГКК - Разград ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти,  за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР.

За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

  НАЧАЛНИК НА СГКК:........................................

/инж. Ганчо Петров/