ДО СПАС НИКОЛОВ РАЧЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СПАС НИКОЛОВ РАЧЕВ

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на заявление рег. №  01-19323/ 25.01.2017 г .е издадена Заповед № 18-2144/ 28.03.2017 г.  на Началника на  СГКК- Благоевград.

Прeдоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-2144/ 28.03.2017 г.  на Началника на  СГКК- Благоевград. Заповедта подлежи на обжалване пред АС- Благоевград в 14- дневен срок от датата на съобщаването й.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 18.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 02.06.2017 г.

Длъжностно лице-Е. Николова  / Мл. експерт  `АО`/ : 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД:

/ИНЖ. В. ТИМЕВ/