До: СТАНИМИР СТЕФАНОВ ИЛИЕВ До: ХРИСТО АТАНАСОВ КАЛАЙДЖИЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: СТАНИМИР СТЕФАНОВ ИЛИЕВ

До: ХРИСТО АТАНАСОВ КАЛАЙДЖИЕВ

Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-276511-07.09.2017 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.531.100.1.14, 15 и 1.

Изменението се изразява в редакция на схеми на СОС съгласно чл. 55, т. 2 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и се извършва въз основа на констатирана непълнота и грешка в КККР, геодезически проект и заявление от .

Със заявената промяна в КККР може да се запознаете и в случай на несъгласие да направите писмени искания и възражения в 7-дневен срок в Службата по геодезия, картография и кадастър - Сливен на адрес ул.”Димитър Пехливанов” № 2.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление   рег. № 01-276511-07.09.2017 г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.531.100.1.14, 15 и 1 с адрес: гр. Сливен,  ул.„Одрин”, бл№17 ет.2.

 

 

Дата на табло: 06.10.2017г.

 

 

                                                       НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:.............................                  

                                                                                                               /ИНЖ. Н. ТЕРЗИЕВ/