Дo: СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ Дo: ДИМКА СВЕТОЗАРОВА ШАЛАМАНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ

Дo:
ДИМКА СВЕТОЗАРОВА ШАЛАМАНОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-307649-04.10.2017 г., подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т. 2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-21-02.01.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 68134.4337.2128.1, за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-21-02.01.2018 г.

 

 

Дата: 02.01.2018 г.                                            Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                      / инж.Д.Величков /

 

 
Качено на табло: 12.02.2018г.