ДО СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТАШКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТАШКОВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-57515-28.02.2017  на СГКК- Бл- град, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Изменението се състои в  заличаване на Костадин Георгиев Ташков  и вписване на:

АНГЕЛ ИВАНОВ ШАРОВ и  ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ШАРОВА, с по 1/2 ид. част от правото на собственост на  Самостоятелен обект  с идентификатор  17395.501.1713.4.5  ,

въз основа на Нотариален акт № 175 том 10 рег. 2918 дело 1269 от 10.08.2016 г.: Служба по вписванията гр. Гоце Делчев.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 18.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 02.06.2017 г.

Длъжностно лице-Е. Николова  / Мл. експерт  `АО`/ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /