ДО: СТЕФАН ЖЕЧЕВ ТОПАЛОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: СТЕФАН ЖЕЧЕВ ТОПАЛОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – Бургас е постъпило заявление, вх. № 01-353414-09.11.2017 г., подадено от КРАСИМИР МАРКОВ МАРКОВ, с което заявителят желае да бъде вписан като собственик върху поземлен имот  с идентификатор 81178.41.180,  с административен адрес по кадастрална карта: гр. Черноморец, с.о. Червенка, Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За вилна сграда, площ 446 кв.м;

            Към заявлението е приложено копие на Нотариален акт №46/29.08.2003г.,дело №4452,вх.рег.№728, издаден от СВ гр.Бургас.

От проверката, извършена по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Бургас се установи, че върху поземлен имот с идентификатор 81178.41.180 е вписана собственост в лицето на СТЕФАН ЖЕЧЕВ ТОПАЛОВ , без документ за собственост.

На основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви приканваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по искането на заявителя, като при необходимост приложите документи.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да

се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

                                   ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-167/22.12.2017 г.

                                                                                              на ИД на АГКК София

Дата на поставяне на таблото: 23.01.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 31.01.2018 г.