Дo: СТЕФАНКА ХРИСТОВА ГЕРОВА ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ГЕРОВ ЮКСЕЛ АЛИ ЕФРАИМ СУЗАН МЕХМЕД МЕСРУМ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
СТЕФАНКА ХРИСТОВА ГЕРОВА
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ГЕРОВ
ЮКСЕЛ АЛИ ЕФРАИМ
СУЗАН МЕХМЕД МЕСРУМ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-79831-20.03.2017 г подадено на основание  чл. 51, ал. 1, т. 2 и чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на КККР №  18-3944-02.06.2017 г., засягащо сгради с идентификатори 07106.1430.169.1, 07106.1430.169.4 и с проектни ифентификатори 07106.1430.169.7 и 07106.1430.169.8, които попадат върху имоти с идентификатори 07106.1430.169 и 07106.1430.455, за които сте заинтересувани лица.

Предвид горното в четиринадесетдневен срок от датата на залепване на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-3944-02.06.2017 г. на Началника на СГКК гр. София.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-3944-02.06.2017 г.
2. Копие на скица-проект.

 

                                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

 

Дата на залепване на табло: 13.07.2017 г.