До: СТЕФЧО СТРАХИЛОВ ХАРИЗАНОВ РАДОСТИНА СТЕФЧЕВА СТРАХИЛОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: СТЕФЧО СТРАХИЛОВ ХАРИЗАНОВ
РАДОСТИНА СТЕФЧЕВА СТРАХИЛОВА

Публикация на:: 
Перник

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-50125-22.02.2017г. от СТРАХИЛ СТЕВЧЕВ СТРАХИЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 55871.522.5, с адрес: гр. Перник - Срещу Кристал.

Изменението се изразява в нанасяне на имот с идентификатор 55871.522.11 и се извършва въз основа на нотариален акт №119 от 04.08.1970г., том ІІІ, дело 1328 и нотариален акт №29 от 26.06.1970г., том ІІІ, дело 1130.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението (поставянето му върху таблото на СГКК ПЕРНИК), Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление № 01-50125-22.02.2017г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Перник, гр. Перник, ул. „Търговска” № 46 / e-mail: pernik@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК – Перник на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-50125-22.02.2017г., СГКК - Перник ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 55871.522.5 и 55871.522.11, с адрес: гр. Перник - Срещу Кристал, като за изменението ще бъде издадена заповед  по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.      

 

Приложение: Скица – проект – копие от представения проект.        

  • ·                     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК ПЕРНИК и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК ПЕРНИК:                                                              

ИНЖ. М. МИНТОВА

* Дата на поставяне на таблото: ..................г.

   Дата на сваляне от таблото: ................. г.

    Длъжностно лице: инж. Евгени Евродимов (мл. експерт СПК).