До: СТЕФКА МИРЧОВА КОСТОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
СТЕФКА МИРЧОВА КОСТОВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-403103-19.12.2017 г., подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т. 2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2017-12.03.2018 г., засягащо сгради с идентификатори 68134.1377.2053.8 и 68134.1377.2053.9, за сте заинтересовано лице.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2017-12.03.2018 г.

 

 

Дата: 12.03.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

 

Закачено на табло: 16.04.2018 г.