До: СТОЙЧО СПИРИДОНОВ КОСТАДИНОВ ул. Шести септември № 23 гр. Русе До: ТОДОРА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА ул. Чавдар войвода № 7 с. Ново село, общ. Русе

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
СТОЙЧО СПИРИДОНОВ КОСТАДИНОВ
ул. Шести септември № 23
гр. Русе

До:
ТОДОРА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА
ул. Чавдар войвода № 7
с. Ново село, общ. Русе

Публикация на:: 
Русе

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-209187-11.07.2017 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-8261-02.11.2017 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 63427.15.570, 63427.15.884 и 63427.15.885, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8261-02.11.2017 г.
 

 

 

                                                                                  За Началник на СГКК – ГР. РУСЕ:…………………

                                                                                                                          / инж. Мариана Горанова /

                                                                                                     По Заповед № РД-20-145-27.10.2017 г.