ДО СТОЙКО ДЕЯНОВ ШАНГОВ ЙОРДАН ОГНЯНОВ ШАНГОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
СТОЙКО ДЕЯНОВ ШАНГОВ
ЙОРДАН ОГНЯНОВ ШАНГОВ

Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-150435-22.05.2017 г. от, ДАНИЕЛ ОГНЯНОВ ШАНГОВ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ЛЮБА КИРИЛОВА ПЕТРУНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 29150.7110.484, 29150.7110.570, 29150.7110.571, 29150.7110.572, 29150.7110.1167, 29150.7110.1171 и 29150.7110.1172, находящи се в с. Железница, район Панчарево, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на северната и северозападната граници на поземлен имот с идентификатор 29150.7110.570 в съответствие с границите на имоти пл. №№ 302 и 303, нанесени в кад. лист Г-21-4-Г по кададтралния план на с. Железница, съгласно представените документи за собственост и по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-150435-22.05.2017 г. в приемното време на службата в дните: понеделник и петък от 10,30 до 12,30 ч. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-150435-22.05.2017 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 29150.7110.484, 29150.7110.570, 29150.7110.571, 29150.7110.572, 29150.7110.1167, 29150.7110.1171 и 29150.7110.1172, находящи се в с. Железница, район Панчарево, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 и ал. 7 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                              

 

 

 

 

                             НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 13.11.2017 г.