До: СТОЯНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА гр. Бургас, ж.к. “Изгрев” бл. 15, вх.26, ет. 4 До: СТОЯН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ гр. Бургас, ж.к. “Меден рудник” бл. 107, вх. Б, ет.7, ап. 19

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До: СТОЯНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
гр. Бургас, ж.к. “Изгрев” бл. 15, вх.26, ет. 4
До: СТОЯН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
гр. Бургас, ж.к. “Меден рудник” бл. 107, вх. Б, ет.7, ап. 19

Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-166873-10.05.2018 г. от ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА СТАВРЕВА  чрез МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИРУСЕВА, подадено на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Болярово на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, чл.52, ал.2 от ЗКИР  в поземлен имот с идентификатор 05284.270.20,  находящ се в гр. Болярово, м. НОВИНИТЕ.

Изменението на КККР  е въз основа на проект от правоспособно лице инж. Иван Начев Иванов /вписан в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР въз основа на заповед № 327/04.06.2001г.на ИД на АГКК/, приложен към заявление с вх. № 01-131678-16.04.2018г., и се състои в делба на ПИ 05284.270.20 на два нови имота с нови идентификатори и вписване на данни за собственост в КРНИ,

-        Имот  05284.270.780

собственик: СТОЯН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

с документ за собственост:

Договор за доброволна делба № 137 от 04.05.2018 г., вх. рег. 795, том І, изд. СВ гр. Елхово,

-        Имот  05284.270.781

собственик: ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА, ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА СТАВРЕВА, СТОЯНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, МАРА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА и  КОЛЬО ТОДОРОВ СТОЯНОВ  

с документ за собственост:

Договор за доброволна делба № 137 от 04.05.2018 г., вх. рег. 795, том І, изд. СВ гр. Елхово,

на основание представен вписан акт по реда на чл. 86, ал.1 от ЗКИР, с цел актуализация на КККР на гр. Болярово.

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

                                                                   Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:.……………......……

                                                                                                                                           /инж. Р. Христова/

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото: 14.06.2018 г.