ДО: СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА ГР. ПРАВЕЦ, УЛ. „ДРАГАН ЙОТОВ” 9

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
ГР. ПРАВЕЦ,
УЛ. „ДРАГАН ЙОТОВ” 9

Публикация на:: 
Благоевград

УВАЖАЕМА  Г-ЖО ПЕТКОВА,

 

 

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с искане  № 01-347869-06.11.2017 г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР),  Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-8830/ 21.11.2017 г. на Началника на СГКК-Благоевград, е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект:  Поземлен имот 66460.810.1, земл. на гр. Симитли, общ. Симитли.

 

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е „БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР” ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 от ЗКИР, въз основа на Заповед № 340/05.06.2001 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 27.03.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова / Мл. експерт `АО`/ :

 

 

 

                НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. БЛАГОЕВГРАД:…………………

                                                                        / инж. Валери Тимев /