ДО СТОЯНКА СТЕФАНОВА КАЛЧЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
СТОЯНКА СТЕФАНОВА КАЛЧЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-261007-24.08.2016 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-40-03.01.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4340.1545, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1.  Копие на Заповед № 18-40-03.01.2017 г.

2.  Копие на скица-проект.

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 10.03.2017 г.